Vrh V

02. 10. 2017

Otec:    KAMARO v. Kummelsee
Matka: LUSSY Bohemia Beryl